تغییر روشنایی

تعیین فاصله زمانی برای آلارم

وقت آلارم!